Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Nieuwsbrief juli-augustus 2022

Beste Maatjes,
Hierbij weer nieuws en informatie voor ieder betrokken bij SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.

De zomerperiode is voor velen een periode om even een time-out te nemen; om even te ontspannen en andere dingen te doen om dan weer opgeladen en vol energie aan de slag te gaan. Dit verklaart ook de reden dat deze nieuwsbrief een periode van 3 maanden beslaat. Overigens betekent dit niet dat er niets gebeurt in de BV Nederland met allerhande crises. De cartoon hiernaast is veelzeggend.

Persoonlijk had ik deze zomer ook nog een bijzondere mijlpaal. In juni dit jaar hadden we (mijn man en ik) ons zilveren huwelijk en dat hebben we gevierd met een mooi feest bij ons in de tuin. Kort daarna hadden we onze reguliere CC-vergadering op 5 juli en heb ik de CC-leden uitgenodigd om deze vergadering bij ons in de tuin te houden onder het genot van een heerlijke taart.
Voor aanvang van de vergadering nam Wim Post het woord en namens de gehele CC is aan mij een prachtige bos bloemen met cadeaubon overhandigd. Heel erg bedankt voor dit mooie gebaar!

Studiemiddag – gemeente

donderdag 13 oktober om 14:00 – locatie Wonion
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de nieuwsbrieven hebben we de datum van de studiedag moeten verplaatsen. Let hier dus op als je het al in de agenda hebt gezet (of vrij geregeld hebt).
Het op donderdag 13 oktober, aanvang 14:00 uur in de Beltmanzaal van Wonion (Hutteweg 115 in Ulft.
Uitgenodigd als spreker is wethouder John Haverdil. John Haverdil is sinds 1 juni 2022 wethouder van het nieuwe college en heeft de volgende portefeuilles: Participatiewet, Financiële ondersteuning inwoners, Opvang en inburgering, Nieuwe energie, Recreatie en toerisme en Landschapspark OIJ.
Hoe gaat het beleid er de komende jaren uitzien op het gebied van schulden, vroegsignalering, armoede en alles waar we als maatjes mee te maken hebben?
Ook consulent schuldhulpverlening Martijn Schutman en consulent vroegsignalering Hanneke Pennings zullen aanwezig zijn.

Een nieuwe wethouder en nieuwe consulenten: een goed moment om met hem kennis te maken en zij met onze organisatie en de maatjes.


Casus beschrijving

door maatje en CC-lid Ronald Hezemans
Een ervaringsverhaal van een schuldhulpmaatje over een hulpvrager waarbij sprake was/is van een complexe situatie op diverse leefgebieden als Wonen, Financiën, Werk en Psychische gezondheid. Het schuldhulpmaatje is er voor de financiën, maar door inschakeling van derden en samenwerking zijn op meer leefgebieden successen behaald. De namen van hulpvrager en werkgever zijn gefingeerd.

De klant in deze casus is Theo, een man van 47 jaar. Hij is een halfjaar geleden bij ons aangemeld door de gemeente. Theo is gescheiden zonder kinderen en alleenwonend. De woonomstandigheden zijn slecht, hij woont op een kamer van 3 bij 3 in een huis met andere kamerbewoners die veel overlast geven door gebruik van drugs en alcohol. Theo heeft de afgelopen 10 jaar verschillende werkgevers gehad, maar heeft ook tijden helemaal niet gewerkt en is in 2013 en 2021 ZZP’er geweest met een klusbedrijf. Sinds oktober 2021 werkt hij in loondienst bij een bedrijf dat gebruikt meubilair van bedrijven koopt, opknapt en weer verkoopt. Hij werkt daar op proef in het magazijn en heeft het prima naar zijn zin. Werkgever en directeur Hans is erg tevreden over Theo maar hij verdient nog niet veel, zijn inkomen wordt door Stoer aangevuld tot niveau bijstand.

Het eerste contact met Theo en mij als schuldhulpmaatje komt zeer moeizaam tot stand door ontwijkgedrag. Theo komt bij herhaling niet opdagen op onze afspraken en heeft een passieve en wantrouwende instelling en maakt ook een erg verstrooide indruk. Ik wijs hem daar op en neem een afwachtende houding aan. Hij moet wel geholpen willen worden. Theo heeft tevens wekelijks telefonisch contact met Puck van Sensire maatschappelijk werk. Puck organiseert een gesprek tussen Theo, Puck en mij. Er worden nieuwe afspraken gemaakt en het traject gaat verder.

Als eerste wordt nu het budgetplan gemaakt. Theo kan goed rondkomen maar er zijn wel schulden. Naast een aantal kleinere schulden bij CJIB en Menzis heeft Theo een deurwaardersbrief van € 6.000,- gekregen en is het opgevraagde BKR rapport goed voor € 4.000,-. Echter bij navraag blijkt de BKR schuld niet meer te bestaan bij de schuldeiser.
Ook heeft hij een forse schuld bij de belastingdienst. Het opgevraagde schuldoverzicht van de belastingdienst is € 29.000,- Dit vanwege ambtshalve opgelegde aanslagen over 4 kwartalen omdat Theo als ZZP’er nergens op gereageerd heeft. Ik heb geen kennis van omzetbelasting en vraag daarom maatje Marcel om hulp. Ook vraag ik om een gesprek met Martijn van Stoer zodat ook Stoer op de hoogte is. Marcel pakt de belastingzaak op met als resultaat dat na aangifte van omzet- en inkomstenbelasting Theo geen € 29.000,- moet betalen maar ongeveer € 1.900,- ontvangt. Met dank aan Marcel!

Ik krijg op initiatief van Stoer een uitnodiging van WMO consulente Carlijn waarbij tevens zijn uitgenodigd Martijn, werkgever/directeur Hans en Theo. Carlijn meldt dat er nieuwe en veel betere particuliere woonruimte is voor Theo. Hans meldt dat Theo per 1 juli een contract krijgt voor 3 maanden tegen minimumloon. Hierdoor stijgt zijn inkomen van € 1.050,- naar € 1.650,- netto en ontstaat er betaalcapaciteit. Martijn stelt voor een minnelijk traject te starten voor de overblijvende schulden zodat ook die geregeld zijn.

Ik hoor enige tijd niets van Theo en zoek contact. Ik hoor een gehaast, verward en ongelukkig persoon die aangeeft ‘alles gaat goed maar niet met mij’ en ik maak mij daarover zorgen. Ik zoek contact met Sensire waar inmiddels de begeleiding van Theo van Puck naar Gertrude is gegaan. Ook zij heeft wekelijks telefonisch contact met Theo. Gertrude ziet de urgentie en heeft diezelfde dag een uitvoerig gesprek op kantoor met Theo. Er is duidelijk sprake van GGZ problematiek en Theo belooft naar de huisarts te gaan en hulp te zoeken bij de POH (praktijkondersteuner huisarts). Gertrude informeert mij en gaat weer naar de achtergrond maar houdt de vinger aan de pols.

De reden van dit verhaal is dat het eigenlijk een beeld geeft van een effectieve en doelmatige samenwerking van diverse instanties en personen rondom Theo: zijn schuldhulpmaatje Ronald, Marcel als accountant, gemeente via Stoer en WMO, maatschappelijk werk via Sensire, werkgever via directeur Hans en de gezondheidszorg via huisarts en praktijkondersteuner. En dat alles om Theo op de rails te krijgen en vooral te houden. Er gaat ook wel eens wat goed in dit land!
[Ronald Hezemans, 5 sep 2022] 


Energietoeslag en energiecoaches

Stoer bericht op 5-9-2022 het volgende op Facebook:
De energietoeslag is verhoogd! Heeft u een laag inkomen dan kunt u in aanmerking komen voor energietoeslag tot een bedrag van € 1300,-. Heeft u al eerder € 800,- ontvangen, dan kunt u deze week nog € 500,- extra verwachten. Nog niets aangevraagd? Op onze website htpps//www.stoerversterkt.nl/nieuws/energietoeslag/ vindt u informatie en het aanvraagformulier. Vooral doen!
Wij kunnen als maatje ook adviseren over energie besparing. Dat kunnen de maatjes zelf of men kan contact opnemen met AGEM om een energiecoach te vragen. Overigens is men bezig om ”energie bespaar maatjes” op te leiden die in het najaar actief moeten worden voor de ‘minima’ in de gemeente.

Armoedefonds

Zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld hebben we aan de Schoolspullenactie deelgenomen. Een aantal maatjes heeft de SchoolSpullenPas aangevraagd waarmee we in totaal 15 gezinnen hebben kunnen helpen. De SchoolSpullenPas is er voor kinderen die opgroeien in armoede en (voor het eerst) naar de middelbare school gaan. Zij ontvingen begin juli een schoolspullenpas t.w.v. € 50,-.

Noodfonds MIK- Mensen in de knel

Zoals reeds eerder vermeld hebben we de beschikking over een noodfonds. MIK (Mensen In de Knel), is een charitatieve instelling en ondersteunt diverse goede doelen. Het MIK heeft eenmalig € 2.500,- gesponsord om het te gebruiken als noodfonds. Inmiddels heeft één maatje een beroep gedaan op het noodfonds en is er een bedrag toegekend. Ook voor ons is dit zoeken naar wat wel en niet kan en zo nodig zal het goedkeuringsproces worden bijgeteld. Ieder geval zal specifiek zijn en op haar merites worden beoordeeld.
Heb je als maatje te maken met een schrijnende situatie en zijn er geen voorliggende voorzieningen (minimaregelingen en bijzondere bijstand) of andere fondsen als het solidariteitsfonds Oude IJsselstreek https://www.solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl/ beschikbaar, dan kun je gebruik van dit noodfonds.
Dit doe je door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de coördinator (Silvia Simmes) die het zal beoordelen waarna er na interne afstemming er een besluit zal worden genomen om het al dan niet goed te keuren.

Lidmaatschap SchuldHulpMaatje Nederland

Zoals in de vorige nieuwsbrief weergegeven, waren er afgelopen jaren twijfels of we ons lidmaatschap zouden willen voortzetten bij de overkoepelende landelijke SHM-organisatie, met name omdat we van de aangeboden faciliteiten nagenoeg of geen gebruik maken en we wel jaarlijks een hoge afdracht verschuldigd zijn. Uiteindelijk is besloten om wel lid te blijven van landelijk.
Op 13 september heeft het bestuur gezamenlijk met de CC een overleg met de landelijke organisatie. Besproken zal worden hoe één en ander opnieuw vorm te geven, met name betreffende de maatjes die niet bij de landelijke organisatie zijn opgeleid.

Financieel inloopspreekuur – elke dinsdagochtend – locatie Sensire: De Blenk 2

Iedere dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur is er een inloopmoment voor inwoners om laagdrempelig hulp te zoeken. Initiatief is vanuit de gemeente en andere zogenoemde ketenpartners als Stadsbank Oost-Nederland, Schuldhulpmaatje, Sociaal Raadslieden Werk en Formulierenhulp Sociaal Werk Oude IJsselstreek hebben zich hierbij aangesloten. Zelf zit ik daar dus ook iedere dinsdagochtend. Heb je vragen of wil je mij (Silvia Simmes) even spreken, dan kun je vrij inlopen. Locatie: Sensire, De Blenk 2 in Ulft (achter de Jumbo).

Aanmeldingen hulpvragen en aantal maatjes

Het aantal direct inzetbare maatjes (die de cursus voor beginnende maatjes hebben afgerond is 31. Twee maatjes wachten nog op de cursus voordat ze volwaardig mee kunnen draaien.
Het aantal hulpvragen was vanaf eind maart 2022 toegenomen tot bijna op het niveau van voor corona. De zomermaanden laten een teruggang zien, wellicht als gevolg van de vakantieperiode:
januari – februari 2022: 11 hulpvragen in 2 maanden
maart – april 2022: 22
mei – juni 2022: 18
juli – augustus: 11

Ter vergelijking met voorgaande jaren:
2018 en 2019: gem.139 per jaar
2020 en 2021: gem. 82 per jaar
2022: 62 (t/m augustus), verwachting op jaarbasis: ca 100

Nieuw maatje

Gijsbert Derksen heeft zich als nieuw maatje aangemeld. Bij deze van harte welkom en veel succes. Om alvast kennis te maken met andere maatjes, zie het smoelenboek: klik hier voor smoelenboek

Het smoelenboek kan ook voor maatjes die al langer meedraaien handig zijn. Heb je specifieke kennis nodig, dan kun je kijken welk maatje je hierbij zou kunnen helpen. Gaat het bijvoorbeeld over belastingen dan kun je Marcel Tijdink of Binie Niemeijer raadplegen en gaat het bijvoorbeeld om energie(besparing) dan weet Bartjan Kaptein er veel van af. Samen hebben we heel wat kennis en een mailtje of belletje naar een medemaatje is gauw gedaan.

Website

Belangrijke documenten die, behalve voor de maatjes, ook voor derden interessant en/of toegankelijk moeten zijn, zijn inmiddels ook te vinden op onze website https://www.budgethulpoudeijsselstreek.nl. Het gaat om de volgende documenten:
● Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022-2023: https://budgethulpoudeijsselstreek.nl/nieuws/
● Gedragscode: https://budgethulpoudeijsselstreek.nl/gedragscode/
● Vertrouwenspersoon: https://budgethulpoudeijsselstreek.nl/vertrouwenspersoon/
● Klachtenregeling: https://budgethulpoudeijsselstreek.nl/klachtenregeling/
● Privacy beleid: https://budgethulpoudeijsselstreek.nl/privacy-beleid/

Regeling Gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers kosteloos (normaal ca € 40,-). De organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Nadien bleek echter dat voor het daadwerkelijk aanvragen van gratis VOG’s er nog meer voorwaarden zijn met name met gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
Nu officieel deze zaken als ‘gedragscode’ en ‘vertrouwenspersoon’ geregeld zijn en op de website te vinden zijn, voldoen we aan de gestelde voorwaarden voor Regeling Gratis VOG. Op dit moment kijkt het CIBG of onze organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat onze stichting wordt toegelaten tot de Regeling. Zodra dit gereed is, zullen de nieuwe maatjes hiervan bericht krijgen.


Stemmen Ariëns PublieksPrijs 2022 kan tot 15 oktober

Het bericht staat inmiddels ook op Facebook. Het aantal behaalde stemmen op dit moment is 67 ofwel 1% van het totaal aantal stemmen.
SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is genomineerd voor de Ariëns PublieksPrijs 2022!
Mooie projecten die naastenliefde uitstralen: omkijken naar andere mensen en zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van de medemens. Stemmen op één van de 25 genomineerden is nu mogelijk, https://www.aartsbisdom.nl/…/stembus-ariens…/ Door op nr. 23 te klikken, geeft u een stem aan SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.
Sinds 2003 wordt elke drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt aan een diaconaal project of activiteit in het Aartsbisdom Utrecht (Utrecht, Gelderland en Overijssel). De prijsuitreiking is op 22 oktober 2022. Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt. Stemmen kan tot 15 oktober.

Nieuwtjes
Als er ontwikkelingen zijn die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten en in de Nieuwsbrief thuis horen, laat van je horen!


Silvia Simmes
T: 06-13 36 96 95
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl
W: https://www.budgethulpoudeijsselstreek.nl
Volg ons op Facebook

Inhoudsopgave