Protocol Vertrouwenspersoon

Binnen Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld waar vrijwilligers, bestuursleden en hulpvragers terecht kunnen als men te maken heeft met ongewenst gedrag. In de eerste plaats voor een vertrouwelijk gesprek, maar ook voor advies, bemiddeling of eventuele doorverwijzing.


Bij ongewenst gedrag wordt de persoonlijke integriteit aangetast. Onder ongewenst gedrag verstaan we gedragingen die door de persoon als ongewenst worden beschouwd en dit naar objectieve maatstaven (die in de maatschappij van toepassing zijn) als ongewenst worden beschouwd zoals: agressie en geweld, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Meestal gaat het dus om onheuse bejegening.

De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. Er is een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil en biedt opvang. Zij bekijkt alle opties met de aangever en inventariseert alle gevolgen van de mogelijkheden.

Taken vertrouwenspersoon
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • het verzorgen van de eerste opvang van vrijwilligers, bestuursleden of hulpvragers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • het informeren en adviseren over de verschillende alternatieve oplossingsmogelijkheden, over de consequenties ervan en over de mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan;
  • het desgewenst begeleiden bij het aan de orde willen stellen bij een officiële commissie of het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Bevoegdheden vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden:

  • zij heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
  • zij kan externe deskundigen raadplegen;
  • zij mag het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die zij ziet;
  • zij mag doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon (landelijk, zie hieronder);
  • zij heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet zij wel openheid van zaken geven.

Voor de goede orde wordt hier vermeld dat de vertrouwenspersoon geen oordelen velt en geen oordelende uitspraken doet over een melding en ook geen sancties kan opleggen.

 

Vertrouwenspersoon Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek:
Mevrouw Antoinette Duenk

Bij grensoverschrijdend gedrag kun je desgewenst ook rechtstreeks contact opnemen met de landelijke klachtencommissie of vertrouwenspersoon van SchuldHulpMaatje: