Klachtenregeling

Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek kent een klachtenregeling voor hulpvragers. Dit reglement is voor een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een hulpvrager over de wijze waarop het maatje het vrijwilligerswerk uitvoert. Het gaat bij de klachtenregeling dus om de zakelijke inhoud. Bij ongewenst gedrag is het protocol vertrouwenspersoon van toepassing.

Wij gaan respectvol, eerlijk en positief met elkaar om. Ben je niet tevreden over hoe iemand van SchuldHulpMaatje de werkzaamheden uitvoert? Dit is wat je kunt doen.

Stap 1 – In gesprek gaan (met maatje/coördinator)
Bespreek het dan zo snel mogelijk met de persoon in kwestie en/of met
Silvia Simmes, coördinator van SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek en BudgetHulp Oude IJsselstreek:

Stap 2 – Contact opnemen met de lokale klachtenfunctionaris
Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen?  Dan kun je een formele klacht indienen bij het bestuur van SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek t.a.v. de secretaris.

 • je naam, adres en telefoonnummer;
 • tegen wie de klacht is gericht;
 • een omschrijving van de klacht en wanneer dat plaatsvond.

Stap 3 – Klachtencommissie (landelijk)
Kom je er samen niet uit, dan kun je je klacht doorsturen naar de landelijke klachtencommissie:

De klachtencommissie bestaat uit 5 leden die benoemd zijn door het landelijk bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Kort samengevat de klachtenregeling van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland:

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de lokale organisatie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het lokale bestuur een klacht in te dienen. Onverlet het wettelijke recht zich tot de daartoe bevoegde instantie te wenden.
 2. Het lokale bestuur is verplicht om over het dossier en de wijze van klachtafhandeling te rapporteren aan de directie van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Indien dat wordt gevraagd is de directie ook gerechtigd tot inzage in het gehele klachtdossier.
 3. Een gedraging van een persoon, werkzaam bij de lokale organisatie, wordt aangemerkt als een gedraging van de lokale organisatie, voor zover deze gedraging aan de organisatie kan worden toegerekend.
 4. Onder personen -werkzaam bij- worden verstaan: de bestuurders, maatjes, coördinatoren en (betaalde) medewerkers van zowel de lokale als landelijke organisatie.
 5. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
 6. Voor klachten die betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik geldt een landelijke klachtenprocedure.
 7. Voor de landelijke organisatie gelden dezelfde richtlijnen.
 8. De klachtenregeling is te vinden in het handboek voor de lokale SchuldHulpMaatje Organisatie en digitaal beschikbaar in ons HulpVraagSysteem (HVS).
 9. Op de algemene website van SchuldHulpMaatje is informatie te vinden hoe een klacht ingediend kan worden door