Over ons

BudgetHulp Oude IJsselstreek is een activiteit van Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. Op 1 september 2021 is deze nieuwe activiteit gestart speciaal voor de mensen die nog geen schulden hebben, maar waar wel financiële zorgen zijn. Door vroegtijdig hulp te bieden bij dreigende financiële problemen, willen we hen helpen om langdurige problematische schulden te voorkomen.

Stichting SchuldHulpMaatje is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie bestaande uit ca 30 maatjes, een coördinator-budgetconsulent en het bestuur. De Stichting heeft als doel om in de Oude IJsselstreek hulp te bieden aan mensen met financiële problemen dan wel ter voorkoming hiervan. De hulp bestaat uit begeleiding, ondersteuning en het helpen naar financiële zelfredzaamheid waar mogelijk. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die pro deo werken op vrijwillige basis. Samen met de inwoner ondernemen we alle nodige stappen om inzicht en overzicht te krijgen over de financiële situatie. In 2023 heeft Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek haar 10-jarig jubileum gevierd.

Schuldhulpmaatjes worden geselecteerd op basis van gestelde geschiktheidseisen en worden door derden gecertificeerd. Ten behoeve hiervan werkt Stichting SchuldHulpMaatjes Oude IJsselstreek samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Het bestuur verplicht zich om zich te houden aan voorwaarden zoals die zijn afgesproken met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in een jaarverslag dat wordt gedeeld met diverse betrokkenen waaronder de gemeente Oude IJsselstreek, de Raad van Kerken, Wonion en de sponsoren.

In oktober 2023 is de bestuursvorm gewijzigd. Uit oogpunt van efficiency is besloten een nieuwe werkvorm aan te gaan waarbij de leden van de coördinatiecommissie zijn toegetreden tot het bestuur. Bestuursleden hebben sindsdien naast de formele taken ook uitvoerende taken zoals:

 • het voeren van intakegesprekken en de begeleiding van nieuwe maatjes
 • het deelnemen aan het overleg met gemeente en andere professionele organisaties
 • het organiseren van studiemiddagen en intervisiebijeenkomsten
 • het uitvoeren van het sponsorbeleid, de PR en het PC-project
 • het vervangen van de coördinator bij afwezigheid.

Een professionele coördinator-budgetconsulent is de ‘spil in het web’ en stuurt de organisatie aan.

Vanaf 2024 bestaat het bestuur uit de volgende bestuursleden:

 • Wim Post (voorzitter)
 • Bartjan Kaptein (secretaris)
 • Marcel Tijdink (penningmeester)
 • Ronald Hezemans
 • Peter van Eijk
 • Ben Terwiel
 • Mark Visser
 • Martha Vanderhoeven

Coördinator-budgetconsulent

De coördinator is een gecertificeerde budgetconsulent. Zij is aanspreekpunt voor inwoners die hulp zoeken bij hun geldzaken, voor de contacten met derden-organisaties en voor de maatjes.

Afhankelijk van welke situatie er sprake is, zal er SchuldHulp (hulp bij schulden) of BudgetHulp (hulp bij geldzaken) worden ingezet. De coördinator verzorgt daarnaast de administratie, maakt nieuwsbrieven voor de maatjes en houdt de maatjes op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de financiële (schuld)hulpverlening. Daarnaast heeft ze veelvuldig contact met de bestuursleden. De coördinatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Silvia Simmes.

Maatjes

Nieuwe maatjes zijn gehouden om een uitgebreide e-learning en een 3-daagse training te volgen, waarna ze starten met een ervaren buddy.

Om de kennis op peil te houden nemen de maatjes deel aan studiemiddagen, bijscholingsmodules en intervisie, ontvangen ze nieuwsbrieven, infobulletins en mail-alerts van de coördinator-budgetconsulent en hebben ze contact met de coördinator om de voortgang van de cliënten te bespreken.

De goede samenwerking met onze partners als de gemeente Oude IJsselstreek, Wonion, Sensire, Stadsbank Oost-Nederland en onze sponsoren stelt de stichting in staat om het werk in de financiële hulpverlening naar tevredenheid uit te voeren.

Bij Schuld- en Budgethulp Oude IJsselstreek sta je er niet alleen voor.

Je maakt deel uit van een plaatselijk maatjesteam.

De coördinator zorgt in samenwerking met de coördinatiecommissie voor persoonlijke begeleiding.

Historie

SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is in 2012 ontstaan op initiatief van de Raad van Kerken en een aantal betrokken inwoners. Zij signaleerden dat er in de gemeente mensen wonen die te maken hebben met financiële problemen die zij zelf niet (meer) opgelost krijgen. De projectgroep had de taak op zich genomen om deze mensen te ondersteunen bij het oplossen van de schulden en het bevorderen van zelfredzaamheid. In 2013 is deze samenwerkingsvorm geformaliseerd door de oprichting van
Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.

Vroegsignalering

Er is geen uitleg nodig om in te zien dat een schuld van € 500,- veel makkelijker is af te lossen dan een schuld van € 5.000,-. Vandaar dat al in 2015 met Wonion het project “Vroegsignalering” is gestart. Dit project is vanwege het succes in de opvolgende jaren voortgezet. De aanpak is voor zowel de hulpvrager als voor Wonion succesvol gebleken, omdat hiermee de hoge deurwaarderskosten, gerechtelijke vonnissen en huisuitzettingen konden worden voorkomen.

Schuldentelefoon

In 2017 is de schuldentelefoon opgericht. Dat betekent dat iemand met financiële problemen of schulden dit nummer kan bellen en contact krijgt met de coördinator die na een intakegesprek, indien gewenst, een maatje toewijst aan de cliënt. Hiermee wordt een deel van de (schuld)hulpverlening buiten de gemeente om afgewikkeld en kan de gemeente zich richten op meer complexe gevallen.

Budgethulp

Doordat de gemeente zich vanaf 1-1-2021 meer gaat richten op de vroegsignalering, die bij ons met Wonion al gerealiseerd is, gaat een jarenlange wens van de stichting vorm krijgen. Hierin past ons nieuwe initiatief van BudgetHulp, dat ten doel heeft schulden juist te voorkomen. Per 1-9-2021 is BudgetHulp Oude IJsselstreek - hulp bij geldzaken - formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.