Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Nieuwsbrief maart-april 2022

Beste Maatjes,

Hierbij weer allerlei nieuws en informatie voor ieder betrokken bij SchuldHulpMaatje Oude
IJsselstreek.

Vier nieuwe maatjes bij Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek

Vier nieuwe maatjes hebben afgelopen maand de training voor nieuwe Schuldhulpmaatjes succesvol doorlopen en hebben uit handen van voorzitter Wim Post het certificaat ontvangen. De organisatie beschikt nu over bijna 40 maatjes voor schuld- en budgethulp.
De cursus voor beginnende maatjes bestaat uit een uitgebreide e-learning van het NIBUD met aanvullend een training van 3 dagdelen, waarna ze starten met een ervaren buddy.
De training, verzorgd door ervaren schuldhulpmaatjes, is toegespitst op de lokale situatie. Zo zijn onder andere de minimaregelingen en de bijzondere bijstand toegelicht door de gemeente Oude IJsselstreek en heeft gerechtsdeurwaarderskantoor Schmitz Booms de huurincassoprocedure ten behoeve van Wonion uitgelegd. Ook een ervaringsdeskundige heeft zijn verhaal verteld hoe het is om met schulden om te aan en wat dat met een mens doet.
Met deze gerichte scholing zijn de vrijwilligers klaar om als maatje ingezet te kunnen worden. Ze kunnen nu mensen helpen bij geldzaken om te voorkomen dat achterstanden uitgroeien tot problematische schulden.
Inwoners in de Oude IJsselstreek die het overzicht in de financiële situatie kwijt zijn en meer grip op hun
geldzaken willen hebben, kunnen zich aanmelden via de website, per e-mail of door telefonisch contact te zoeken met de coördinator-budgetconsulent Silvia Simmes. De hulp is gratis.
Toon je sterke kant, vraag hulp!

v.l.n.r.: Peter van Eijk, Silvia Simmes (coördinator-budgetconsulent), Martha Vanderhoeven, Arnold Schenk, Caroline Schaeffer, Wim Post, Venancio González Gutiérrez en Gerard Hol [foto: Ronald Hezemans]

Nominatie Ariëns Prijs

De Parochiële Charitas Instelling (P.C.I.) van de parochie Maria Laetitia heeft ons als Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek genomineerd voor de Ariënsprijs voor diaconie 2022!
De Ariëns Prijs wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht (Utrecht, Gelderland en Overijssel) in het leven geroepen om de diaconale inzet te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Voor de winnaars is er een geldbedrag. Daarnaast is er ook een publieksprijs. Daarvoor zullen we stemmen moeten gaan werven bij onze achterban; jullie worden dan uiteraard op de hoogte gebracht. Foto’s (en filmpjes) doen het daarbij goed, dus op de komende studieavond maken we enkele mooie kiekjes!
Jurylid, Hans Oldenhof sinds kort ook bestuurslid van de landelijke vereniging van SchuldHulpMaatje, heeft ons op 31 maart bezocht en met een aantal CC-leden gesproken om een beeld te krijgen wat we doen, hoe we georganiseerd zijn en hoe we zijn ontstaan.. Wim Post, Gerard Hol, Ronald Hezemans en Silvia Simmes hebben hem daarover vol enthousiasme verteld. De prijsuitreiking is op 22 oktober 2022.


Gemeente / STOER – Wonion

Met enige regelmaat vindt er een afstemmingsoverleg plaats tussen met onze ketenpartners. Begin maart hebben een aantal CC-leden overleg gehad met de gemeente (wethouder Kuster en beleidsmedewerker Participatiewet a.i. Anne van de Langemheen). Aan de hand van het jaarplan en de begroting is er gesproken over een meerjarensubsidie. Een voorstel voor een meerjarensubsidie van 3-5 jaar zal naar het college gaan.
Met Wonion (Koen Pillen, Jeroen Schasfoort en Aniek van der Molen) hebben we eind maart een gesprek gehad. Ook zij zijn content met de hulp die de maatjes bieden aan de inwoners.

Afgelopen week was de Week van het geld. Op uitnodiging van Hanneke Pennings (gemeente, vroegsignalering) heb ik op 29 maart als coördinator van SchuldHulpMaatje met haar bij de Proatbus in Ulft gestaan om het thema geld bespreekbaar te maken onder het winkelend publiek. Ook ervaringsdeskundige Walter Hobelman was daarbij. Gelukkig scheen toen de zon!

Aanvragen energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een energietoeslag van 800 euro. De toeslag van 800 euro is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit is een eenmalige bijdrage voor de energiekosten. In de eerste week van april hebben al veel inwoners de energietoeslag ontvangen (de inwoners met een Pw-uitkering die bekend zijn bij STOER).
Alle overige inwoners die in aanmerking komen en geen brief hebben ontvangen van de gemeente over de energietoeslag, kunnen zelf een aanvraag indien. Bijvoorbeeld AOW-ers met een klein pensioen en ZZP-ers.
Zie de website: https://www.oude-ijsselstreek.nl/minimaregelingen.
Maatjes kunnen contact opnemen met Bartjan Kaptein als ze advies nodig hebben over energiebesparing: e-mail: b.kaptein.6@kpnmail.nl en tel. 06 40 20 09 78

Aanmeldingen hulpvragen

Na 2 jaren dat het aantal aanmeldingen voor schuld- en budgethulp sterk afnam, begint het aantal hulpvragen aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 toe te nemen tot het niveau van voor corona: en is het de eerste week van april stormachtig te noemen:
januari 2022: 6
februari 2022: 5
maart 2022: 11
t/m 9 april: 9

De instroom van dit lopende jaar bestaat voor ongeveer een derde deel uit BudgetHulp en voor tweederde deel uit SchuldHulp. Ter vergelijking met voorgaande jaren:
2018: 141 per jaar
2019: 137 per jaar
2020: 92 per jaar
2021: 73 per jaar

Inloopochtend – intervisie:

woensdag 11 mei van 10:00 – 11:30 uur.
De eerst volgende intervisie om met elkaar casussen te bespreken en om van elkaar te leren
door ervaringen te delen is op woensdag 11 mei van 10:00 – 11:30 uur. De inloopochtend is op
locatie Vluchtelingenwerk, Emailleplein 32 in Ulft


Studieavond woensdag 13 april 2022

Zoals bekend is er 13 april een studieavond met voorafgaand een buffet bij Van Hal in Voorst. Een aantal
van 25 maatjes heeft zich aangemeld. Het programma ziet er definitief als volgt uit:
Programma woensdag 13 april 2022: de tijdsblokken van de sprekers zijn iets aangepast!
18.30-19.30 Binnenkomst en gezamenlijk buffet
19.30-20.20 Eerste gastspreker: Tanja Dijenborgh van Vluchtelingenwerk (50 minuten)
20:20-20:40 pauze (20 minuten)
20:40-21:30 Tweede gastspreker: Anne van de Langemheen, Beleidsmedewerker Participatiewet
a.i. aanpak vroegsignalering en Bijzondere Bijstand) (50 minuten)
21:30 uur Afsluiting


Digitaal minimaregelingen aanvragen

[door Ronald Hezemans]
Onderstaande naar aanleiding van een gesprek met René Keurentjes van sociaal team van de gemeente OIJ. Misschien een open deur maar toch het volgende:
Bij de gemeente OIJ kun je de minimaregelingen digitaal aanvragen via de site van de gemeente. Het
gaat dan om:
● Gedeeltelijke kwijtschelding gemeentebelasting
● Bijzondere bijstand (Eigen risico zorgverzekering – Bril of lenzen – Beschermingsbewind – Gehoorapparaat – Warme maaltijd – Tandartskosten – Vervoerskosten – Rechtsbijstand
● Kind pakket
● Individuele inkomenstoeslag
● Meedoen regeling
● Zorgverzekering
Zie voor meer informatie
https://www.oude-ijsselstreek.nl/minimaregelingen

De gemeente onderscheidt 2 stappen namelijk:
● aanvragen en toekennen (zorgloket)
● bewijsstukken overleggen en uitbetalen (financiën).

De gemeente hanteert voor facturen die gevraagd worden als bewijsstuk daarbij een termijn van 2 maanden. Bijvoorbeeld wordt een bril aangevraagd in maand 6 dan kijkt de gemeente terug tot maand 4.
Is de factuur ouder dan volgt geen vergoeding. Dus als eind februari van een jaar de regelingen worden aangevraagd is de geldigheidstermijn van de aanvraag 1 jan tot 31 dec.

Het is dus verstandig om als de aanslag gemeentebelasting in de bus komt, meestal eind februari, gelijk alle regelingen waarvoor de klant in aanmerking komt digitaal aan te vragen. Het kan zijn dat de gevraagde bewijsstukken dan nog niet allemaal voorhanden zijn zoals:
● afsprakenkaart voor de reiskosten Slingeland of anders
● afrekening Menzis met het verbruikte eigen risico

Stuur dan bij het invullen een document A4 mee waarop staat “bewijsstuk volgt later” want anders kan de aanvraag niet verder afgewikkeld worden. Als de aanvraag wordt toegekend krijgt deze een zaaknummer en is een en ander te volgen op “mijn oude ijsselstrreek” en wordt de aanvrager geïnformeerd. Vervolgens ontstaan in de loop van het jaar de bewijsstukken. Het sturen van bewijsstukken moet naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl onder vermelding van het zaaknummer. Alleen dan volgt uitbetaling.

Het is ook mogelijk de klant te verwijzen naar Formulierenhulp. Dit is een dienst van de gemeente die wordt uitgevoerd door team Sociaal Werk Oude IJsselstreek. Zij werken uitsluitend op afspraak. ontactpersoon: Michael Mulder 06 55 46 41 20
Bezoekadres: Terborgseweg 19a in Silvolde

Formulierenhulp 2.0 Sociaal Werk Oude IJsselstreek

[door Ronald Hezemans]
Het invullen van formulieren is door de steeds meer digitale wekwijze van overheid en instanties voor een aantal van onze klanten lastig. Het gevolg is dat klanten terugvallen op het maatje wat hen heeft geholpen en waar ze vertrouwen in stellen voor het invullen van formulieren. De klant blijft op deze wijze langere tijd als ‘nazorgklant’ aan het maatje verbonden. Door de klant te verwijzen naar een goed functionerende Formulierenhulp is deze nazorg (soms jarenlang) in principe niet meer nodig.

Formulierenhulp is in onze gemeente onderdeel van sociaal werk. Deze dienst was voor onze klanten aanvankelijk onder de maat en er werd weinig of geen gebruik van gemaakt. Echter inmiddels is Formulierenhulp sterk verbeterd en kunnen we m.i. onze klanten daar ook weer naar toe verwijzen als het enkel en alleen om het invullen van formulieren gaat en er geen schuld- of budgethulp nodig is. Formulierenhulp wordt geleid door Michael Mulder en uitgevoerd door vrijwilligers.

Formulierenhulp 2.0 is oplossingsgericht en houdt rekening met de beperkingen van de klant. Men heeft de beschikking over computers en een printer/scanner. Samen met de klant worden de formulieren doorgelopen en worden gevraagde bijlagen toegevoegd. Als die er niet zijn kunnen ze door de medewerker digitaal worden opgehaald met gebruik van de DigiD gegevens of de Digid app van de klant.
Het gaat hierbij primair om de gemeentelijke minimaregelingen en om de aanvraag of het wijzigen van
zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Aanvragen en activeren van DigiD en aanvragen van
studiefinanciering is ook mogelijk, echter invullen van het inkomstenbelastingformulier is niet mogelijk.

Formulierenhulp werkt uitsluitend op afspraak. De tijd per klant is 1 uur en als dat nodig is wordt een vervolgafspraak gemaakt.
Contactgegevens:
Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Terborgseweg 19a Silvolde
0315-74 57 83 (bereikbaar op ma, di en do)
of bellen naar Michael Mulder 06 55 46 41 20
https://www.sociaalwerk-oij.nl/formulierenhulp-is-er-ook-in-coronatijd/

Nieuwtjes

Als er ontwikkelingen zijn die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten en in de Nieuwsbrief
thuis horen, laat van je horen!
Silvia Simmes
T: 06-13 36 96 95
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl
W: www.budgethulpoudeijsselstreek.nl

Inhoudsopgave