Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Hulp bij (dreigende) schulden

Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek en Schuldentelefoon Oude IJsselstreek


SchuldHulpmaatje is een organisatie, bestaande uit 40 vrijwilligers, die er op gericht is om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. SchuldHulpmaatje is aanvullend op de reguliere overheden en is gebaseerd op samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek, woningcorporatie Wonion, kerken, bedrijven en sponsors. De schuldentelefoon is een onderdeel van Stichting SchuldHulpMaatje.
Schuldhulpmaatjes helpen bij het ordenen van de administratie, het in kaart brengen van de schulden en het repareren van het inkomen om te komen tot stabilisatie van de schulden en zo nodig te komen tot het opzetten van een schuldregeling. Contactpersoon en coördinator hierbij is Silvia Simmes (budgetconsulent Sensire). Zij verzorgt de eerste intake waarna het door een vrijwilliger wordt opgepakt https://budgethulpoudeijsselstreek.nl

Zie ook het jaarverslag 2019 van SchuldHulpMaatje voor een uitgebreide uiteenzetting van de werkwijze en de organisatie van SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek (google op jaarverslag 2019 schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek voor het pdf-bestand).


Wonion

Wonion is een woningcorporatie met ongeveer 4.000 woningen. Ze is de verhuurder van sociale woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. In het kader van hun sociale taak willen gemeente, Wonion en Wij Wonen de woonlasten voor huurders positief beïnvloeden en hiermee zoveel mogelijk het ontstaan van betalingsproblemen, schulden en huisuitzettingen voorkomen. Concreet worden huurachterstanden beperkt doordat bij huurders met een uitkering (bij Laborijn) de huur kan worden ingehouden op de uitkering waardoor de kans op huurachterstand wordt beperkt.
In het kader van ‘vroegsignalering’ vindt uitwisseling van informatie betreffende betaalachterstanden plaats van Menzis, nutsbedrijven en sinds kort ook van Wonion aan de gemeente. Daarop kan preventief in een vroeg stadium worden geanticipeerd om verdere toename van schulden te voorkomen. De samenwerking met SchuldHulpMaatje is in deze belangrijk. Omgekeerd wordt Stichting SchuldHulpMaatje mede gefinancierd door Wonion. Het is een win-win situatie.
Jeroen Schasfoort en Theo Braam, beide wijkconsulent bij Wonion zijn de contactpersonen met SchuldHulpMaatje.
In knellende situaties is het mogelijk om bij Wonion een aanvraag voor huurbevriezing te doen; Aniek van der Molen is hierin contactpersoon
https://www.wonion.nl/over-wonion/organisatie/missie-en-visie/

Huurdersvereniging Wij Wonen

Huurdersvereniging Wij Wonen is een huurdersvereniging met 1.700 leden in de gemeente Oude IJsselstreek en komt op voor de belangen van huurders en bewoners van appartementen en woonhuizen. Wij Wonen vertegenwoordigt de huurders in het overleg met de gemeente en Wonion over onderwerpen als woonlasten, jaarlijkse huurverhogingen, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken. Zie verder bij Wonion. https://www.wijwonen.com/wat-doen-we/

Sensire: Sociaal Raadsliedenwerk

Sensire biedt een breed scala aan diensten en is vooral bekend door de thuiszorg die ze bieden en de verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook het sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk zijn nadrukkelijk onderdelen van Sensire. Ieder kan hier kosteloos gebruik van maken, een verwijzing is niet nodig.
De Sociaal raadslieden geven advies over wetten, regels, rechten en plichten. Ze kunnen informeren en adviseren over uitkeringen, subsidies, schulden, belastingen, arbeid en ontslag of de afwikkeling van een echtscheiding. Van sociaal raadsliedenwerk kan kosteloos gebruik worden gemaakt en er is geen verwijzing voor nodig. https://sensire.nl/diensten/maatschappelijk-werk/
Sensire biedt sociaal raadsliedenwerk vanuit verschillende vestigingen in de gemeente Oude IJsselstreek (aanmelding via https://hulponlineoost.nl of 0314-35 77 23),

Antoinette Duenk is sociaal raadsvrouw bij Sensire. Als SchuldHulpMaatje vergezelde ik mijn hulpvrager naar de afspraak die ze had met Antoinette Duenk. Ze is zeer ervaren en geeft de hulpvrager duidelijk het gevoel voor hem of haar te zijn door te luisteren, oplossingen te bieden en te ondersteunen.

Stadsbank Oost Nederland

Stadsbank Oost Nederland is de financieel schulddienstverlener en helpt mensen met financiële problemen als ze er zelf niet meer uitkomen. Het is een uitvoeringsorganisatie van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek en ze zijn te vinden in het gemeentehuis, werkpleinen of op wijklocaties. Voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek vindt de aanmelding plaats via de gemeente. https://stadsbankoostnederland.nl/over-ons/onze-werkwijze/oude-IJsselstreek/ Jasper Tichelman is hierbij de vaste contactpersoon vanuit de gemeente.
Stadsbank Oost Nederland werkt daarnaast samen met uiteenlopende maatschappelijke instanties als, verslavingszorg, daklozenzorg, maatschappelijk werk, wijkcoaches, woningcorporaties, zorginstellingen, UWV en werkpleinen, WSNP-bewindvoerders, Schuldhulpmaatjes, maar ook met schuldeisers, werkgevers en familie om zo tot een duurzame oplossing te komen. Onderling afstemming vindt plaats waarbij het voor de hand ligt dat de consulent schuldhulpverlening van de gemeente de coördinerende rol heeft.
De volgende financiële diensten worden aangeboden:
o Budgetbeheer met de Budget Beheer Rekening;
o BudgetZorg als tijdelijk oplossing behartigt een budgetconsulent de financiële belangen;
o Schuldregelingen;
o Beschermingsbewind;
o Persoonlijke lening;
o Verklaring WSNP.
Voor een uitgebreide toelichting zie https://stadsbankoostnederland.nl/wij-bieden/

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders en Incasso – Doetinchem

Schmitz Booms is een gerechtsdeurwaarder in de regio waar bewoners van de gemeente Oude IJsselstreek mee te maken kunnen krijgen bij onder andere huurachterstanden. Er zijn korte lijntjes tussen woningbouwcorporatie Wonion, de schuldhulpverlener van de gemeente (en eventueel schuldhulpmaatje) en Schmitz Booms.
Belangrijk daarbij is het zogenaamde ‘deurwaardersgesprek’ waarbij samen met de huurder gekeken wordt naar de oorzaak van de achterstand om te komen tot een structurele oplossing. Als de huurder niet meewerkt aan betaling / nakoming afspraken / informatie verstrekking / verplichte (schuld)hulpverlening, dan vindt er een dagvaarding plaats waarna een ontruimingsvonnis kan volgen hetgeen leidt tot ontruiming van de woning. Maar laat de huurder stappen zien in de goede richting, dan is er ook ruimte om de wanbetaler een laatste kans te geven.
Op verzoek geeft Bas Booms tijdens een studiemiddag bij SchuldHulpMaatje uitleg over hun wekwijze waarbij vooral ook wordt benadrukt contact te zoeken en te communiceren, dan is er nog best heel veel mogelijk, maar de cliënt moet wel gemotiveerd zijn om mee te willen werken.

GGN: Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland

GGN is een incasso- en gerechtsdeurwaarder en heeft als missie om problematische schulden te voorkomen en mensen aan duurzame oplossingen te helpen. Langzaam lijkt het tij te keren en het besef te komen dat ‘’Aandacht loont”. Een nieuwe manier werken waarbij het niet alleen gaat om het innen van schulden, maar ook het oplossen van problematische. https://www.ggn.nl/over-ggn

Alwara beschermingsbewind – Silvolde

Alwara Bewindvoering heeft vestigingen in Rotterdam en in Silvolde en behartigt de financiële belangen van volwassenen die dat aantoonbaar niet (meer) kunnen. https://www.alwara.nl/

Inhoudsopgave